logo-short
Information
Stadgar för Brödralogen Nr 117 Gustaf V I.O.O.F. av Sverige

Dessa stadgar är antagna på logesammanträde 2022-04-13 och 2022-04-28 och stadfästa av Storsiren (2022-05-27)

§1 Logens namn är Brödralogen Nr 117 Gustaf V I.O.O.F. av Sverige och den har sitt säte i Norrköping.

§2 Dessa stadgar utgör en komplettering till Allmän Lag och Arbetsordning för Loger (ALL), som har tolkningsföreträde före stadgarna.

§3 Logen tecknas av dess Övermästare och Protokollssekreterare i förening.

 

 

§4 Logen sammanträder under tiden september – maj andra och fjärde torsdagen i varje månad. Sommarsammanträden genomförs andra torsdagen i juni och fjärde torsdagen i augusti.

 

§5 Ordinarie sammanträden meddelas i logens digitala registersystems kalender. Eventuella ändringar i programmet meddelas genom logens informationsblad Brodersnytt, genom personlig e-post, genom logens hemsida på Internet eller – om så behövs – med särskild skrivelse.

 

§6 Logens månadsavgift utgår med belopp som logen beslutat. Vid första novembersammanträdet lämnas förslag till medlemsavgift för nästkommande kalenderår. Vid andra novembersammanträdet beslutar logen om medlemsavgiften.

 

§7 Ersättare utses för samtliga ämbetsmän utom där ALL stadgar annorlunda.
Stadgar B117 – 2022-05-27 2

 

§8 I logen utses utöver de i ALL stadgade ämbetsmännen följande befattningshavare:
– En av ÖM utsedd recipiendvärd (Nedre Ceremonimästare, NCM) vid respektive gradgivning.
 – En av ÖM utsedd arkivarie.
 – Av CM utsedda 4-6 behövliga gradmedhjälpare.

 

§9 Ceremoniutskottet ska utöver ÖM och CM ha tre ledamöter samt två ersättare.

 

§10 Fördjupnings- och Instruktions Utskottet ska, utöver en av logens ExÖM som ordförande och Storrepresentanten, bestå av K samt ytterligare en ledamot.

 

§11 Tillväxt, Medlemsvård och Utvecklingsutskottet ska, utöver minst en av logens valämbetsmän, ha ytterligare tre ledamöter.

 

§12 Klubbutskottet ska utöver den utnämnde klubbmästaren som ordförande, ha en valämbetsman och ytterligare tre ledamöter, samt tre ersättare. Klubbutskottet utser inom sig lagledare och
arbetslag med uppgift att vara behjälpliga i samband med måltid. Klubbkassan ingår i logens allmänna kapital och ska redovisas i logen en gång i månaden.

 

§13 Nomineringsutskottet ska, utöver två ExÖM ha ytterligare tre ledamöter. Ordföranden ska vara en av logens ExÖM.

 

§14 Informationsutskottet (InfoU) ska vara ÖM behjälplig med information till och från medlemmarna. Att handha och upprätthålla sociala medier ingår också i utskottet. Informationsutskottet består av PSers som ordförande, PS som registeransvarig, FSers, samt ytterligare fem ledamöter.

§15 Välgörenhetsutskottet består av en ExÖM som ordförande, drätselnämndens ordförande samt ytterligare en ledamot. Utskottet ska bereda förslag och aktivt föreslå åtgärder till välgörenhet inför beslut i logen, samt föreslå användning av medel ur logens fonder som berör välgörenhet. Utskottet ska följa logens policy i välgörenhetsfrågor.
Stadgar B117 – 2022-05-27 3

 

 

§16 Logen skall vara representerad i GEU enligt dess stadgar.

 

 

§17 Föreskrifter om Brödragåvans ändamål och förvaltning framgår av dess stadgar.

 

 

§18 Logen har följande speciellt eget kapital:
1. Lennart Torstensson gåvor Broder Lennart Torstensson överlämnade gåvor till logen och angav att avkastningen från dessa årligen ska utdelas till behövande i Norrköpings kommun, inom eller utom logen,
som drabbats av sjukdom, olycksfall och dylikt. Utdelningen ska ske i tidsmässig anslutning till jul-logen.

2. Axel Rundgrens fond
Gåva från Broder Axel Rundgren där avkastningen skall användas som hjälp för finansieringen av logens årliga barnjulfest.

3. Jubileumsfonden

Av logen bildad fond som får användas vid firande av 75-års och 100-årsjubileum.

4. Julinsamling Av logen insamlade medel i samband med jul-loge. Medlen är fria att användas inom eller utom logen efter logebeslut.

 

 

5. Välgörenhetsfonden
Till välgörenhetsfonden skall läggas alla kollektmedel, samt övriga på frivillig väg insamlade medel, om inte logen beslutar annorlunda. Fondens medel, som förvaltas av drätselnämnden, skall i första hand användas till yttre välgörenhet, samt bistånd åt behövande logemedlemmar och deras anhöriga eller annan välgörande verksamhet inom logen samt medlemsvård.

 

 

§19 Stiftelser: Logen är en av stiftarna till ”Stiftelsen Odd Fellow-huset i Norrköping”. Logens skyldigheter gentemot Stiftelsens verksamhet framgår av stiftelsebrevet och stiftelsens stadgar. Stadgar B117 – 2022-05-27 4

 

 

§20 Avlider logemedlem ska ÖM skyndsamt underrätta logens medlemmar och i förekommande fall lägret. Logemedlemmar ska även delges tid och plats för begravning om anhöriga så önskar.

 

 

§21 Utträder eller avlider logemedlem ska insignier, hederstecken, Medlemspärmen och särskilda handlingar återlämnas.

 

 

§22 Vid adress-, e-post- eller telefonförändring ska logemedlem meddela PS inom 14 dagar.

 

 

§23 Förslag till ändring av dessa stadgar ska behandlas vid två efter varandra följande sammanträden. Beslut om antagande av eller ändring i dessa stadgar träder i kraft då Storsiren fastställt
stadgarna.